esmaspäev, 15. veebruar 2021

Ainukõ normaalnõ eestläne /2019 Uma Lehe jutuvõistluse lugu


 

Ütsainus  normaalnõ eestläne.

 

 Mullõ miildüs  mõnikõrd aastan üle  piiri kaia ja esiki minnä, selle et kotun mul aigu molutada  ei ole  vai lihtsalt ei mõista. Esä  om tiidmise pääle ku ma  jälki maailma kolkma lähä   soovidanu innembä telgiga  Mustajõe viirde minnä. Mille, ei tiiä ?

   Seokõrd, mihklikuu viimätsel nädälil, ku armsa kodupaiga  ilma  olli jo suurõ sügüse näoga,     linnasimi  raudruunaga   pääliinast Santorinilõ. Santorini om väiku  vulkaanist peri  Kreeka saarõkõnõ keset  sinetävät  merd. Kõik maja  saarõ pääl  omma valgõ, peaaigu piimvalgõ ja katusõ sinitse, merevesi om puhas ja lämmi, süük nii hää, et vii keele ala. Ütesõnaga, molutamises  väega  hää ja  õigõ kotus.

     Raudruun oll’ kaasmaalaisi täüs, paarsada kimmäle kiä kõik saarõ pääle maha panti. Jo sääl oll´ rahvid saarest ja setust, Võrust ja virust, eestläsi  nii veneläisi.

     Olli joba  hää mitu päiva saarõ  pääl  uma armsa tõsõ poolõga  täus raha iist molutanu ,  mia lihtsäle tähendäs  värsken õhun  lugõmist,  lämmän viin tsuklõmist  ja  mere  veeren peesitämist, lihtsalõ passmist.

      No väega  pikält  ma molutada ja passi  mõista ei. Sõs ma  naksi  patsiirmä. Patsiirmises  ol mere viirde  molutajatele tettü  mitu  versta sillet tiid,  ütel   puul  söögikotusõ kaemisega mere pääle ja  tõsõl puul kah süümise paiga  nii  väiku poodi suvõniire ja muu kraamiga kauplõmises.  

     Üts päiv ma sõs  patsiirse  sääl  mere veeren  ja pääle mu patsiirse viil hulga inemisi: ingläsi, veneläisi , hiinlasi ja palju tõisi rahvid.Vahtsõ  sääl üten  poodin  niisama ütte nii tõist  ku ütekõrraga  kuulõ, nuurõpuulnõ naastõrahvas  ütel selgen kiräkeelen : „ Ma  ei  ole  siin reisil  ühtegi  normaalset eestlast  näind ! „Timä kõrval sais turskõ nuurmiis säänse veidü  buldogi näoga  jämme kuldkett ümbre kaala kiä haugat’  vasta: „ Aga mina ? „     

      Ma  saisõ  ku soolasammas, es julgu hengätä kah,  olli õkva ku puuga päha saanu. No mõtlõ esi, ku sääne  tiidmine ütekõrra su pääkolu  lömästas.Egäsugutsit  mõttit tul’ pähä. Edimält aruti  uut tiidmist tõsõ poolõga kia muu seen arvas, et  kae no määne vedämine, olõmi reisi pääl ütenkuun kõgõ normaalsõmba eestläsega.

  Paari päävä peräst ollgi  jo aig kodo  tagasi linnada. Lennujaaman silmäsi tõisi kiä kodo  naksiva  tulõma  ja  märgoti uma ette:tiiä ei kas mul hindäl viga man vai, ümbre ringi olli kinä nii  rõõmsa meelegä ilosa inemise.   

    

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar